Thông Tin Chi Tiết
Chi Tiết Đặt Phòng
Định dạng: 25/04/2019
Định dạng: 23:19
Định dạng: 25/04/2019
Định dạng: 23:19

Đặt phòng hội nghị

12-14-16 Cao Bá Quát, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 38277436 Fax: (84-8) 38277437

Website: www.nhatha3hotel.com
Email: reservation@nhatha3hotel.com
           sales@nhatha3hotel.com

COPYRIGHT @ 2013 KHÁCH SẠN NHẬT HẠ 3